Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

काेठा न‌‍‍‍‍‍ सहितकाे नागरिक बडापत्र 2076-05-16

                                                                  नागरिक वडापत्र

                                                          जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान

सि न

सेवाक किसिम

सेवा पाप्त गर्ने तरिका आवश्यक कागजात

दस्तुर

समय

सम्बन्धित फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

नागरिकता प्रमाणपत्र

 

 

 

 

 

क वंशजको आधारमा

 • अनुसुची १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणपत्र गरेको आवेदन फाराम
 • आमा बाबु वा आफनो वशज तर्फका तिनपुस्ता भित्रका नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र  
 • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • सनाखतको लागि एकाघरको तिन पुस्ता भित्रको अभिभावक
 • स्पष्ट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो (२.५*३ से. मि.) २ प्रति
 • विवाहित महिलाको हकमा माईती तर्फको आमाबाबु वा दाजुभाइको नागरिकता

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

 

ख नागरिकता  प्रमाणपत्र नलिदै विवाह भएकी नेपाली महिलाको हकमा

 • विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
 • पति वा ससुराको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • पति सासु वा ससुरा वा जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको खनाखत
 • माइती पट्टिको आमा वा बाबु दाजु वा भाईको नागरिकता प्रमाणपत्र

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

ग बसाई सराईको हकमा

 • बसाई सराईको प्रमाणपत्र
 • जगगाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा
 • पानी बिजुली टेलिफोन महसुल कार्ड आदि प्रमाण

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

 

 

घ वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको हकमा

 • अनुसुची ७ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम
 • पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • आफु जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्याग गर्न कारवाही चलाएको  प्रमाणपत्र  वा निस्सा
 • सनाखतको लागि पति
 • स्पष्ट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो (२.५*३ से. मि.) २ प्रति

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

ङ नाबालक परिचयपत्र

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित फाराम
 • फोटोसमेत प्रमाणित गरी नाबालकसँग नाता खुल्ने अभिभावकको नाता प्रमाणित
 • आमा बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र सनाखतको लागि र वा घरको ३ पुस्ता भित्रको गरिकता
 • जन्मदर्ता प्रमाण पत्र

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

च नागरिकता प्रतिलिपी

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर र मिति समेत उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फाराम
 • स्पष्ट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो (२.५*३ से. मि.) २ प्रति

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता  प्रतिलिपी

 

 

छ पतिको नाम थर समावेश

 • सक्कलै नागरिकता प्रमाणपत्र ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम
 • सनाखतको लागि पति वा एकाघरको अभिभावक
 • पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता  प्रतिलिपी 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

ज हालको पतिको नाम थर वतन कायम

 • हालको पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 • सम्बन्ध विच्छेद गरेको अदालतको फैसला
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्र|माणित गरेको भएको निर्धारित आवेदन फाराम
 • पति वा सासु ससुरा देवर जेठाजुको सनाखत
 • नागरिकता प्रमाण पत्र
 • स्पषट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो (२.५*३ से. मि.) २ प्रति

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता प्रतिलिपी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नाता पमाणित

 • सम्बन्धित सथानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरी पारिवारिक विवरण खुलेको सिफारिस
 • नाता प्रमाणित गरिलिनेको फोटो २÷२ प्रति
 • मृतकको हकमा मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र
 • विवाहितको हकमा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र
 • स्थानीय निकायबाट भएको नाता प्रमाणित
 • पेन्सनवालाको हकमा पेन्सनपट्टा
 • रितपुर्वकको निवेदन

निशुल्क

सोही दिन

स्थानीय प्रशासन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाडो उजुरी

 • पिडित व्यत्तिको सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई भएका आवश्यक प्रमाण सहितको निवेदन

निशुल्क

सोही दिन

मुद्धा शाखा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

संघ संस्था दर्ता

 

 • संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले शिर र पुछारमा सहीछाप गरेको तोकिए बमोजिमको विधान ३ प्रति
 • प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृती
 • युवा क्लबहरुको हकमा खेलकुद विकास समितिको सिफारिस
 • संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले सहीछाप गरेको अनुसुची बमोजिमको निवेदन १ प्रति
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस
 • संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • संस्थाको तर्दथ समितिको विधान दर्ता गर्ने बैठकको निर्णय
 • रु १० टिकट सहितको संस्था दर्ताका लागि आवेदन

 

रु १०००

 

सोही दिन

 

स्थानीय प्रशासन

 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

संघ संस्था नवीकरण

 • गत आव को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
 • गत आव को कार्य प्रगति प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम 
 • संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको फोन नम्बर सहितको नाम दर्ता विवरण
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस युवा क्लबको हकमा खेलकुद विकास समितिको सिफारिस
 • सक्कलै संस्था दर्ता प्रमाण पत्र
 • रु १० टिकट सहितको सम्बन्धित संस्थाको निवेदन
 • स्थायी लेखा नम्बर PAN प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

रु ५००

सोही दिन

स्थानीय प्रशासन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नाम थर प्रमाणित

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरेको सिफारिस
 • सम्बन्धित वडाको सर्जमिन मुचुल्का
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • पेन्सन पट्टा वा शैक्षिक प्रमाण पत्र वा अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र
 • स्पष्ट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति
 • रु १० टिकट सहितको रितपूर्वकको निवेदन

निशुल्क

सोही दिन

स्थानीय प्रशासन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पारिवारिक विवरण प्रमाणित

 • रितपूर्वकको निवेदन
 • स्थानीय निकायको सिफारिस
 • पेन्सन पट्टा
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायको नाता प्रमाणित
 • मृतकको हकमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र

निशुल्क

सोही दिन

स्थानीय प्रशासन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अन्य विवरण प्रमाणित

 • रितपूर्वकको निवेदन
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस
 • पेन्सन पट्टा वा सम्बन्धित प्रमाण पत्र
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायको नाता प्रमाणित
 • मृतकको हकमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र
 • परिवारका सबै सदस्यको नागरिकताको प्रमाण पत्र

निशुल्क

सोही दिन

स्थानीय प्रशासन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको आधारमा नाम थर र उमेर संशोधन

 • एस एल सी उत्तीर्ण भएको शैक्षिक योग्यता मार्कशीट को प्रमाण पत्र
 • फोटो प्रमणित गरेको सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस
 • फोटो प्रमाणित गरेको सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिस
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

नोटः एस एल सी को नतिजा प्रकाशन भएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्छ ।

निशुल्क

सोही दिन

स्थानीय प्रशासन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

१०

राहदानी फाराम प्रमाणित

 

 

 

 

 

क केन्दबाट लिनको लागि

 • सम्बन्धित व्यत्ति उपस्थित भई निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहीछाप गरेको निर्धारित फाराम
 • तोकिए बमोजिमको साइज र गुणस्तरको फोटो ४ प्रति
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • नावालकको हकमा जन्म दर्ता नाता प्रमाणित नावालक परिचयपत्र संरक्षकको तथा अभिभावकको निवदेन तथा निर्धारित फाराम

निशुल्क

सोही दिन

राहदानी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

ख बिग्री च्यातिई काम नलाग्ने भएको वा हराएको

 • सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई निदिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहीछाप गरेको निर्धारित फाराम
 • राष्टिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको सक्कलै प्रति
 • प्रहरीबाट खोजतलास गरेको निस्सा
 • बिग्री च्यातिई केरमेट भएको सक्कलै प्रति
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र

रु १००००

केन्द्रबाट बनी अए पश्चात

राहदानी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

 

 

ग यसै कार्यालयबाट लिने वा म्याद नाघेको राहदानी

 • माथि क मा उल्लेखित कागजातहरु

रु ५०००

केन्द्रबाट बनी आए पश्चात

राहदानी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गुनासो सुनुवाई नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गुनासो राख्न सकिनेछ ।

राहदानी सम्बन्धि बुझुनुपरेमा ०८८५२०१३४ तथा अन्य केही विषयमा बुझुनुपरेमा ०८८५२००७१ र ०८८५२०१३३ मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । साथै राहदानी कहिलेसम्म आएको जानकारी लिनको लागि नोटिस बोर्ड नं १६१८०७९५२०८३३ मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-01-29 20:35:05

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

Powered By: ProActive Developers