Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नमुना निवेदनका ढाँचाहरु 2075-07-28

lhNnf k|zf;g sfof{no ;Nofgaf6 k|bfg x'g] ;]jfsf] nflu ;]jfu|fxLn] k]z ug]{ lgj]bgsf gd'gfx?
lhNnf k|zf;g sfof{no ;Nofg
जनजाती प्रमाणणतको लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : जनजाती प्रमाणणत गररपाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. को नाती /नाणतनी …………………. को छोरा/छोरी म …………………. आणदवासी जनजाती उत्थान राणरिय प्रणतष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लेणखत ………… जाती णभत्रको पने आणदवासी जनजाती भएको र मलाई णवणभन्न कायाको लाणग आणदवासी जनजातीको प्रमाणपत्र आवश्यक परेकोले आणदवासी जनजाती प्रमाणणत गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रणतणलपी
३.
दलित प्रमाणितको लागि नमुना निवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : दणलत प्रमाणणत गररपाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. को नाती / नाणतनी …………………. को छोरा/छोरी म …………………. राणरिय दणलत आयोगबाट सूणचकृत ………… जाती णभत्रको पने दणलत भएको र मलाई णवणभन्न कायाको लाणग दणलत प्रमाणपत्र आवश्यक परेकोले दणलत प्रमाणणत गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रणतणलपी
३.
फरक – फरक नाम / जन्मणमणत व्यणि एउटै प्रमाणणतको लाणग नमुना णनवेदन
(नागररकता र शैणिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक परेको हकमा )
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : फरक-फरक नाम / जन्मणमणत व्यणि एउटै प्रमाणणत गररपाँउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. को नाती/नातीनी …………………. को छोरा/छोरी म …………………. ले यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट णमणत …………. मा प्राप्त गरेको ना.प्र.प. नं. ………मा मेरो / मेरो वुवाको नाम ............./ मेरो जन्मणमणत ………………… कायम भएको र मैले ……….बाट प्राप्त गरेको ………. उणिणा शैणिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा मेरो/ मेरो बुवाको नाम.........../ मेरो जन्मणमणत ………… उल्लेणखत भई फरक परी णवणभन्न कामकाजमा अफ्टेरो परेकोले नागररकता प्रमाणपत्रमा उल्लेणखत ……….. नाम/ बावुको नाम / जन्मणमणत र शैणिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेणखत …………. नाम/ बावुको नाम/ जन्मणमणत ……… भएको व्यणि फरक फरक नभई एउटै भएको व्यहोरा प्रमाणणत गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. वडा सरणजणमन मुचुल्का
३. णववरण फरक परेको नागररकता र शैणिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रणतणलपी
फरक – फरक नाम व्यणि एउटै प्रमाणणतको लाणग नमुना णनवेदन
(नागररकता र जग्गाधनी प्रमाणपुजाामा फरक परेको हकमा )
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : फरक-फरक नाम व्यणि एउटै प्रमाणणत गररपाँउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. को नाती/नाणतनी …………………. को छोरा/छोरी म …………………. ले यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट णमणत …………. मा प्राप्त गरेको ना.प्र.प. नं. …………..मा मेरो / मेरो वुवाको / पणतको नाम ………………… कायम भएको र मेरो/ मेरो बुवाको/ मेरो पणतको/ मेरो पत्नीको जग्गाधनी प्रमाणपुजाामा ………… उल्लेणखत भई फरक परी ……….काममा अफ्टेरो परेकोले नागररकता प्रमाणपत्रमा उल्लेणखत ……….. र जग्गाधनी प्रमाणपुजाामा उल्लेणखत …………. नाम भएको व्यणि फरक फरक नभई एउटै भएको व्यहोरा प्रमाणणत गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. वडा सरणजणमन मुचुल्का
३. णववरण फरक परेको नागररकता र जग्गा धनी प्रमाणपुजााको प्रणतणलपी
फरक – फरक नाम व्यणि एउटै प्रमाणणतको लाणग नमुना णनवेदन
(नागररकता प्रमाणपत्रमा फरक परेको हकमा )
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : फरक-फरक नाम व्यणि एउटै प्रमाणणत गररपाँउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. को नाती/नाणतनी …………………. को छोरा/छोरी म …………………. ले यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट णमणत …………. मा प्राप्त गरेको ना.प्र.प. नं. ………….. मा मेरो ……. को नाम ………………… कायम भएको र मेरो …….. ले णमणत ………. मा यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्राप्त गरेको ना.प्र.प.नं. …………. मा ……को नाम ……… उल्लेणखत भई फरक परी णवणभन्न काममा अफ्टेरो परेकोले मेरो नागररकता प्रमाणपत्रमा उल्लेणखत ……….. र मेरो …….को नागररकता प्रमाणपत्रमामा उल्लेणखत …………. नामको व्यणि फरक फरक नभई एउटै भएको व्यहोरा प्रमाणणत गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. वडा सरणजणमन मुचुल्का
३. णववरण फरक परेको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रणतणलपी
नावालक पररचयपत्र प्राणप्तका लाणग नमुना णनवेदन
(नावालक आफैले णनवेदन लेख्न सक्ने भएमा )
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : नावालक पररचय पत्र पाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. को नाती/नाणतनी …………………. को छोरा/छोरी म …………………. मेरो जन्मणमणत ……………. भई नेपाली नागररकता प्राप्त गने उमेर नभएकोले मलाई ………….. प्रयोजनको लाणग नावालक पररचय पत्र आवश्यक परेकोले नावालक पररचय पत्र उपलव्ध गराईणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. जन्म दताा प्रमाणपत्रको प्रणतणलपी
३. शैणिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रणतणलपी
४. बावु / आमाको नागररकताको प्रणतणलपी
नावालक पररचयपत्र प्राणप्तका लाणग नमुना णनवेदन
(नावालक आफैले णनवेदन लेख्न नसक्ने भई अणभभावकले लेख्नुपने भएमा )
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : नावालक पररचय पत्र पाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने म ……………….. को छोरा/छोरी, नाती/नाणतनी, भाई/बणहनी/ भणतजो /भणतजी ……………… को जन्मणमणत ……………. भई नेपाली नागररकता प्राप्त गने उमेर नभएको र णनजलाई ………….. प्रयोजनको लाणग नावालक पररचय पत्र आवश्यक परेकोले णनजलाई नावालक पररचय पत्र उपलव्ध गराईणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. जन्म दताा प्रमाणपत्रको प्रणतणलपी
३. शैणिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रणतणलपी
४. बावु / आमाको नागररकताको प्रणतणलपी
पणतको नाम थर, वतन कायम गरर संशोणधत नागररकताको प्रणतणलपी प्राणप्तका लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : पणतको नाम थर, वतन कायम गरर नागररकताको संशोणधत प्रणतणलपी पाउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. की श्रीमती म ……………... ले यस अणघ णमणत ………….. मा णजल्ला प्रशासन कायाालय / ईलाका प्रशासन कायाालय ………… बाट माईतीको तफाबाट ………… नं. को नागररकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा मेरो णववाह सल्यान णजल्ला ……….. नगरपाणलका / गाउपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. संग णववाह भएकोले मैले यस अणघ प्राप्त गरेको नागररकतामा पणतको नाम थर र वतन कायम गरर नागररकता संशोणधत प्रणतणलपी उपलव्ध गराईणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. प्रणतणलपी णसफाररस
३. णववाह दताा प्रमाणपत्रको प्रणतणलपी
४. पणतको नागररकताको प्रणतणलपी
५. यस अणघ प्राप्त गरेको सक्कल नागररकता
दोस्रो पणतको नाम थर, वतन कायम गरर संशोणधत नागररकताको प्रणतणलपी प्राणप्तका लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : पणतको नाम थर, वतन कायम गरर नागररकताको संशोणधत प्रणतणलपी पाउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. की श्रीमती म ……………... ले यस अणघ णमणत ………….. मा णजल्ला प्रशासन कायाालय / ईलाका प्रशासन कायाालय ………… बाट पणहलो पणतको तफाबाट ………… नं. को नागररकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा मेरो दोस्रो णववाह सल्यान णजल्ला ……….. नगरपाणलका / गाउपाणलका वडा नं. …. बस्ने ……………….. संग णववाह भएकोले मैले यस अणघ प्राप्त गरेको नागररकतामा पणतको नाम थर र वतन पररवतान गरर दोस्रो पणतको नाम थर र वतन कायम गरर नागररकता संशोणधत प्रणतणलपी उपलव्ध गराईणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. प्रणतणलपी णसफाररस
३. णववाह दताा प्रमाणपत्रको प्रणतणलपी
४. पणतको नागररकताको प्रणतणलपी
५. यस अणघ प्राप्त गरेको सक्कल नागररकता
६. अदालतको फैसला र संवन्ध णवच्छेद दताा प्रमाणपत्र / पणहलो पणतको धनमाल णफताा गरेको सरणजणमन मुचुल्का
णवपद णपणडतले राहत प्राणप्तका लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : राहत रकम पाउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने को छोरा/छोरी/पत्नी म ……………… को घरमा णमणत …………. गते आगलागी / बाढी / पणहरो / भूकम्पबाट मेरो घर सणहत खाद्यान्न, लिाकपडा सणहत रु……….. बराबरको िती भएकोले तत्काणलन व्यवस्थापनको लाणग नेपाल सरकारको णनयमानुसार प्राप्त हुने णवपत् णपणडत राहत उपलव्ध गराईणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. वडा णसफाररस
२. नागररकताको प्रणतणलपी
३. प्रहरी सरणजणमन मुचुल्का
४. प्रकोप णपणडत फाराम
५.
पुरानो राहधानी हराई नयाँ राहदानी णसफाररस प्राप्तीका लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : राहदानी णसफाररस पाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. को नाती/नाणतनी …………… को छोरा/छोरा म ……………… ले यस अणघ ………………बाट णमणत ………… मा प्राप्त गरेको ……….. नं. को राहदानी प्राप्त गरेकोमा उि राहदानी ………………. भई हराएकोले नयाँ राहदानी प्राप्तीको लाणग राहदानी णवभागमा णसफाररस गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. नागररकताको प्रणतणलपी
२.
पुरानो राहधानी हराई नयाँ राहदानी णसफाररस प्राप्तीका लाणग नमुना णनवेदन
(पुरानो राहदानी नं. र जारी णमणत समेत थाहा नभएको हकमा )
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : राहदानी णसफाररस पाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. को नाती/नाणतनी …………… को छोरा/छोरी म ……………… ले यस अणघ ……………… मा को राहदानी प्राप्त गरेकोमा उि राहदानी ………………. भई हराएको र मलाई मैले प्राप्त गरेको पुरानो राहदानीको नं. र जारी णमणत समेत थाहा नभएकोले राहदानी णवभागबाट पुरानो राहदानीको णववरण माग गरर नयाँ राहदानी प्राप्तीको लाणग राहदानी णवभागमा णसफाररस गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. नागररकताको प्रणतणलपी
२.
द्रुत सेवाबाट राहदानी प्राप्तीको णसफाररस लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : द्रुत सेवाबाट राहदानी प्राप्तीका लाणग णसफाररस पाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. को नाती/नाणतनी …………… को छोरा/छोरी म ……………… ले यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट जारी हुने गरर राहदानी प्राप्तीको लाणग णमणत ………….. गते णनवेदन पेश गरेकोमा राहदानी णवभागबाट …………… भई राहदानी फाराम णफताा आएको र मलाई णछटो राहदानी आवश्यक परेकोले राहदानी णवभागबाट द्रुत सेवाबाट राहदानी प्राप्त गनेगरी णसफाररस गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. नागररकताको प्रणतणलपी
२.
नागररकताको अणभलेख उतार प्रयोजनको लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : नागररकताको अणभलेख उतार गररपाँउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. को नाती/नाणतनी …………… को छोरा/छोरी म ……………… ले यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट णमणत …………. गते यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्राप्त गरेको नागररकता प्रमाण पत्रको अणभलेख ………….. प्रयोजनका लाणग मलाई आवश्यक परेकोले मेरो नागररकताको अणभलेख उतार गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. नागररकताको प्रणतणलपी
२.
चालचलन प्रमाणणत प्रयोजनको लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : चालचलन प्रमाणणत गररपाँउ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. को नाती/नाणतनी …………… को छोरा/छोरी म ……………… हाल सम्म फौजदारी अणभयोगमा कुनै सजाय नपाएको, दामासाहीमा नपरेको र गाँउ समाजमा रहदा बस्दा चालचलन सन्तोषजनक रहेको व्यहोरा अनुरोध गदै मलाई ................... प्रयोजनका लाणग चालचलन प्रमाणपत्र आवश्यक परेकोले मेरो चालचलन प्रमाणणत गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
िेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. नागररकताको प्रणतणलपी
२.
राहदानी णसफाररस णलई णवणवध कारणले राहदानी णवभागमा पेस नगरेकोले पुन राहदानी णसफाररसका लाणग नमुना णनवेदन
णमणत : २०७… / ….. / …..
श्रीमान प्रमुख णजल्ला अणधकारी ज्यू,
णजल्ला प्रशासन कायाालय, सल्यान ।
णवषय : राहदानी णसफाररस पाउँ ।
प्रस्तुत णवषयमा सल्यान णजल्ला ……………. नगरपाणलका / गाउँपाणलका वडा नं. …. बस्ने …………. को नाती/नाणतनी …………… को छोरा/छोरी म ……………… ले राहदानी णवभाग कािमाण्डौंबाट राहदानी प्राप्तीको लाणग णमणत ........................ गते यस णजल्ला प्रशासन कायाालयबाट राहदानी णसफाररस णलएकोमा ....................... कारण उि फाराम राहदानी णवभागमा पेश नगदै हराएकोले मलाई नयाँ राहदानी णसफाररस गररणदनुहुन सादर णनवेदन गदाछु ।
णनवेदनमा उल्लेणखत व्यहोरा णिक साँचो हो, झुट्ठा िहरे णनयमानुसार सहने बुझाउने छु ।
णनवेदक
नाम :
ठेगाना :
दस्तखत :
संलग्न कागजातहरु :
१. नागररकताको प्रणतणलपी
२.


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-08 17:02:19

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

Powered By: ProActive Developers