Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

शारदा न.पा. २ सल्यान

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

ठेगाना : शारदा न.पा. २ सल्यान

फोन नं : प्र.जि.अ. ०८८–५२०१३३ ९८५७८४७७७७, स.प्र.जि.अ. ०८८–५२००७१, ९८४११९६८९४ ०८८५२०१३४

फ्याक्स : ०८८५२००७१

इमेल : salyandao@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/salyandao/