नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
सल्यान

 • सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन (Pro-active Disclosur २०७३-१०-१८

  सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन (Pro-active Disclosure) गर्नु पर्ने विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१

 • चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७३-५-१३

  चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना डाउनलोड गर्नुहोस । 

 • राहधानी (MRP) वितरण २०७३-१०-१८

  मिति २०७३ पाैष ६  गते सम्म यस कार्यालयमा अावेदन गरेका MRP निवेदनका राहधानी तयार भै यस कार्यालयबाट वितरण भै - रहेको जानकारी गराईन्छ । राहधानी प्राप्त गर्न सक्कल नागरिकता र नगदी रसिद लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला । 

 • हतियार संकलन --

  जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना बमोजिम यस जिल्लामा तोकिएको अवधिमा ६५ थान भरुवा बन्दुक संकलन भएको छ ।

 • कम्प्युटर प‍्रणालीको नागरिकता वितरण शुरु २०७०-२-१

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले पहिलो पटक सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा पाइला चाल्दै गृह मन्त्रालय इगभर्नेन्स शाखाको प्रत्यक्ष सहयोगमा आज मिति २०७०-०२-१ गते नागरिकतासँग सम्बन्धित Web base software CIMS बाट नेपालि नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गरी Web base software स‍ंचालनमा ल्यार्इ कम्प्युटरिकृत नागिरकता वितरण कार्य शुरु गरेको छ ।

 • एकिकृत घुम्ति सेवा शिविर सम्पन्न --

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यानको नेतत्वमा यस जिल्लाका आठ स्थानमा संचालन गरिएको एकिकृत घुम्ति सेवा शिविर मिति २०७०-१-३१ गतेबाट सम्पन्न भएको छ । उक्त घुम्ति शिविरबाट यस जिल्लाका विभिन्न कार्यालयहरुले तपशिल बमोजिमको सेवा प‍्रवाह गरेका छन् । l;=g+ sfof{no pknAw ;]jf ;+Vof s}lkmot ! lhNnf k|zf;g sfof{no gful/stf ljj/0f $$%& hgf  dflg; @ lhNnf lgjf{rg sfof{no kmf]6f] ;lxtsf] dtbftf gfdfjnL ;+sng $$*# hgf dflg; # lhNnf :jf:Yo sfof{no lj/fdLx?sf] r]shfFr tyf cf}ifwL ljt/0f !@%) hgf dflg; $ lhNnf kz' sfof{no 3fF;sf ljp ljt/0f tyf kz'sf] pkrf/ ;]jf / cf}ifwL ljt/0f @%%@ 3/w'/L % lhNnf jg sfof{no jg ;+/If0f k|rf/k|;f/ ;DaGwL krf{…

NO record found


© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय